Müşteri memnuniyeti

Dış Ticarette kullanılan Ödeme Şekilleri

İthalatçının ihracatçıya sağladığı bir ön finansman imkanıdır. İhracatçı açısından, peşin ödeme en ideal ödeme şeklidir, zira malların hazırlanması ve sevk edilmesi için gerekli finansman peşinen sağlanmakta ve malların sevkinden sonra ödemenin yapılmaması diye bir risk bulunmamaktadır. Öte yandan peşin ödeme ithalatçıya büyük riskler yüklemektedir. İhracatçı mal bedelini aldıktan sonra çeşitli nedenlerle malların sevkiyatını yapmayabilir. Bu nedenle peşin ödeme ihracatçı açısından avantajlı, ancak ithalatçı açısından oldukça büyük risk taşıyan bir ödeme şeklidir.

İhracatçının, akreditifli ödeme şeklinde olduğu kadar güvence altında olmadığı bir ödeme şeklidir. Zira her ne kadar alıcı ile satıcı arasında varılan mutabakata göre mallar sevk edildikten sonra, ihracatçının, bankası vasıtasıyla tahsile gönderdiği vesaiki muhabir banka mal bedelini tahsil etmeden ithalatçıya tahsil etmiyor ise de; sevk edilen malların ithalatçı tarafından müracaatta bulunulmayıp gümrükten çekilmemesi yani malların ithal edilmemesi riski mevcuttur. Vesaik Mukabili Ödeme genellikle, birbirlerini çok iyi tanıyan ihracatçı ve ithalatçı firmalar tarafından banka komisyonları ile masraflardan kaçınmak amacıyla tercih edilmektedir.

İhracatçı açısından en riskli ödeme şeklidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malı sevk eder. Sevkiyata ait vesaiki doğrudan veya herhangi bir bedel tahsil edilmeksizin teslim edilmek üzere bir banka kanalıyla ithalatçıya gönderir. Vesaiki teslim alan ithalatçı, malları gümrükten çeker, satıcı ile aralarındaki mutabakaya göre tespit olunan süre içinde mal bedelini öder. İthalatçı malları aldığı halde ödemeyi yapmayabilir.

Bir bankanın başka şahıs lehine belli miktarda ve belli bir süre ile nezdinde kredi açması için muhabirine verdiği yazılı talimattır. Bir başka deyişle; ihracat v ithalat yapanların şahsi itibarlarının yerine bir bankanın itibarının yer alması olup, sevk sırasında ihraç edilen mal bedelinin ihracatçının eline emniyetle geçmesini sağlayan bir taahhüttür. Esas olarak akreditif, hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı koruyan bir işlemdir. İhracatçı malların sevkini müteakip akreditif şartlarına uygun vesaiki bankasına ibraz ettiği takdirde, ödemenin kendisine yapılacağının garantisi altındadır. Öte yandan ithalatçı ise, sevkiyat gerçekleştirilmeden ödemenin yapılmayacağını ve ihracatçıya ancak uygun vesaik ibrazı karşılığında ödemenin yapılacağını bilir. Bir akreditif işleminde banka, ithalatçı ve ihracatçı arasında aracılık rolünün üstlenir ve belirli koşulların yerine getirilmesinden sonra ihracatçıya ödemenin yapılacağına dair teminatı ithalatçının yerine banka verir. Bu nedenle, banka akreditif şartlarının yerine getirilip getirilmediği hususunu kendisine ibraz edilen vesaiki dikkatle incelendikten sonra belirli ve vesaik uygun ise ihracatçıya ödemeyi yapar.