Müşteri memnuniyeti
241 Usulsüzlük Cezası nedir?
Gümrük Kanununda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere bu kanuna ve bu kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere kesilen cezaya denir. Gümrük Kanunun 241. maddesinde yer aldığından 241 ya da usulsüzlük cezası diye adlandırılır.
Gümrük Rejimi nedir?
Serbest dolaşıma giriş rejimi, - Transit rejimi, - Gümrük antrepo rejimi, - Dâhilde işleme rejimi, - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi, - Geçici ithalat rejimi, - Hariçte işleme rejimi, - İhracat rejimi.
GTİP ne demektir?
GTİP’in açılımı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’dur Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde kullanılan 12 basamaklı bir koddur. Bu kodun ilk 6 rakamı Dünya Gümrük Örgütü’ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem (Harmonized System-HS) Nomanklatürü kodunu, 7–8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür (Combined Nomenclature-CN) kodunu, 9–10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları, 11–12 inci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmaktadır.
Gümrük Beyannamesi yerine geçen belgeler nelerdir?
İlgili gümrük rejimi uyarınca beyanın yapıldığı Elçilik Mektubu, Kurye Mektubu, TIR Karnesi, ATA Karnesi, Kumanya Listesi, Déclaration en Douane gibi belgeler gümrük beyannamesi olarak kabul edilir
Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulması ne demektir?
Eşyanın, - Bir gümrük rejimine tabi tutulması,- Bir serbest bölgeye girmesi, - Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, - İmhası, - Gümrüğe terk edilmesi. İşlemlerinden herhangi birisine denir.
Serbest dolaşımdaki eşya ne demektir?
Serbest Dolaşımdaki Eşya; Tümüyle Türkiye veya Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır. Bu itibarla menşe ve serbest dolaşım kavramları arasında fark bulunmaktadır.
Eşyanın gümrük kıymeti nedir?
Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu çerçevesinde belirlenen kıymettir. İthal eşyasının gümrük kıymeti ise eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta Gümrük Kanunu uyarınca gerekli düzeltmelerin de yapıldığı fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır.
Eşyanın gümrük kıymeti nasıl tespit edilir?
Eşyanın gümrük kıymeti aşağıdaki 6 yönteme göre tespit edilir; 1. Satış bedeli yöntemi, 2. Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi, 3. Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi 4. İndirgeme yöntemi, 5. Hesaplanmış kıymet yöntemi 6. Son yöntem, İthal eşyasının kıymeti tespit edilirken yukarıda yer alan yöntemler sırayla uygulanır ve bir üstteki yöntemle tespit edilebildiği sürece bir alttaki yönteme geçilmez, ancak yükümlünün talebi ve gümrük idaresinin uygun görmesi durumunda hesaplanmış kıymet yöntemi, indirgeme yönteminden önce kullanılabilir.
Eşyanın serbest dolaşıma girmesi için yerine getirilmesi gereken yükümlülükler nelerdir?
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkündür.
İhracat Rejimi nedir? Fiili ihracat ne demektir?
İhracat rejimi serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Fiili ihracat ise ihraç edilmek istenen eşyanın, ilgili ihracat beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini, gümrük denetiminden çıktığı sırada da aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesidir.
Nispi aidat nedir?
Nispi yani nispete göre, belirli bir nispet doğrultusunda anlamına gelir. Bu durumda nispi aidat, apartman aidatı gibi her ay sabit ödenen bir tutar değil, yapılan işin sonucunda elde edilen bir gelirin nispetine göre alınan bir aidattır. Aynı işi yapan meslek mensuplarınca oluşturulmuş, devlete kayıtlı organizasyonlar ya da devletçe görevlendirilmiş meslek kuruluşlarınca belirlenen ve üyelerince tespit edilen koşullar doğrultusunda – ihracatçılar birliğinde yapılan ihracatın FOB tutarının binde yarımı ile binde biri oranında değişen oranlarda - alınan aidatlardır.
Supalan nedir?
İthal edilen malın araç değiştirmeden ve boşaltılmadan alıcıya teslimidir. Mülga 1615 sayılı gümrük kanununa göre; eşyanın geçici depolama veya antrepoya boşaltılmaksızın bulunduğu aracın üzerinde muayene edilerek sahibine teslim edilmesi işlemine supalan denir. Eşyanın bulunduğu taşıtın cinsine göre supalan işlemi, deniz üstü, kamyon üstü ve vagon üstü olarak da adlandırılabilir. Belirli eşyaların supalan yapılması söz konusuydu ve supalan talebi bir dilekçe ile yapılmaktaydı. 4458 sayılı gümrük kanununa göre supalan isminde bir gümrük faaliyet bulunmamakla birlikte, basitleştirilmiş usul uygulamalarında gümrük genel tebliğ (gümrük işleri) seri no: 16 ile tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutulacak eşya şeklinde supalan sistemi devam etmektedir. Ancak, herhangi bir liste olmayıp, firmaların gümrükçe onaylanmış statüde olmaları veya eşyanın tebliğde sayılan vasıflara uyması gerekmektedir. Beyanname üzerinde şerh verilmesi talep için yeterlidir.
Kırmızı hat nedir?
Gümrük sahalarında, açılan gümrük beyannamesinin tescil memuru tarafından tescil onay işlemi yapılırken, belli kıstaslara göre atanan (örneğin; yüksek bedel, uzak doğu malı, hassa malzeme v.b.) malzemenin fiili durumunu kontrol anlamına gelen terim. Fiziki muayene anlamına da gelir. Kırmızı hatta düşen bir gümrük beyannamesine ait malın, muhakkak ilgili muayene memuru tarafından fiziki olarak muayenesi, gerekiyorsa tartımı, sayımı yapılmalıdır.
Sarı Hat nedir?
Bir gümrük evrakının yapılan risk değerlendirmesine göre sarı hatta düşmesi demek, malın fiziksel olarak muayenesinin yapılmasına gerek olmadığı sadece gümrük beyannamesi ile ekinde sunulan vesaiklerin karşılaştırılmasının yeterli olacağı anlamına gelir. Bir diğer adı da belge kontrolüdür.
Mavi Hat nedir?
Gümrüğe sunulan beyanname muhteviyatı eşyanın belge ya da fiziki muayene yapılmaksızın (sonradan kontrole tabi olarak) gümrük işlemlerinin sonuçlandırması anlamına gelir. Bu hatta bir evrakın düşebilmesi için beyan sahibinin muhakkak onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olması gerekir.
Bilge nedir?
Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri.
A.TR Dolaşım belgesi nedir? Ne amaçla kullanılır?
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ‘da A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye veya Toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge olarak tanımlanmaktadır. A.TR Dolaşım Belgesi ilişkili olduğu eşyanın gümrük birliğinde serbest dolaşımda olduğunu göstermektedir. Bu itibarla gümrük birliği kapsamındaki bir ülkeden gelen ancak A.TR Dolaşım Belgesi bulunmayan bir eşyaya 3 üncü ülkelere uygulanan vergi oranları uygulanmaktadır.
Demuraj nedir?
Demiryolu / denizyolu taşımacılığı şartları çerçevesinde yükleme / boşaltma için müsaade edilen serbest süreyi ki bu çoğunlukla 48 saattir, aşma halinde ödenecek ceza anlamına gelir. Ancak bizim kullandığımız manası ile deniz taşımacılığında konteyneri belli bir süre içinde teslim etmeyen müşterinin konteynerin ait olduğu firmaya ödemekle yükümlü olduğu bir nevi günlük kira bedelidir.
Borsa tescil beyannamesi nedir? Ne amaçla kullanılır?
Tarım ürünleri ihracatında gümrüğe sunulması gereken belgelerden biridir. Zirai ürünlerin kayıt altına alınması amacıyla vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesini sağlamak üzere ve bürokratik işlemlerin azaltılması, borsaların geliştirilmesi için zirai ürün gümrük çıkış işlemlerinde ihracatçıdan istenmektedir. Borsa Tescil Beyannamesi, ticaret borsalarının 13 Temmuz 1995 tarih ve 22342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kotasyon listelerinde bulunan zirai ürünlerin ihracında talep edilmektedir.
AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?
AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasında tesis edilen gümrük birliğinin dışındadır. Bu nedenle söz konusu ürünlerin ticaretinde de tercihli menşe kuralları işlemekte ve söz konusu ürünlerin tercihli menşei EUR.1 Belgesi ya da fatura beyanı ile tevsik edilmektedir.